Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Integratiebedrijf Dethon Pagina: 1/17 Al onze transacties geschieden volgens de per 01/07/2005 ter griffie van de rechtbank Middelburg gedeponeerde algemene voorwaarden.

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende beteke-nis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Dethon : de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Wederpartij : de wederpartij van Dethon.

Overeenkomst : de overeenkomst tussen Dethon en wederpartij.

Partijen : Dethon en de wederpartij.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dethon en de wederpartij, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Dethon, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Dethon en de wederpartij slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Dethon.

4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uit-drukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Dethon en de wederpartij zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voorzover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Dethon gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Dethon is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

3. Levertijden in offertes van Dethon zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten waaronder verzend-, administratie-, vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeldt.

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Dethon daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dethon anders aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dethon niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Dethon aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd tenzij anders door Dethon en de wederpartij schriftelijk overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van Dethon op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

4. Dethon heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Dethon kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Dethon kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5. Indien het saldo van de openstaande betalingsverplichtingen de kredietlimiet heeft bereikt, moeten daaropvolgende leveringen per direct worden voldaan, dit tot er weer ruimte is tussen het saldo van de openstaande betalingsverplichtingen en de kredietlimiet.

Artikel 5 Incassokosten

1. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn ver-plichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.

2. Indien Dethon hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor re-kening van de wederpartij.

Artikel 6 Opschorting en ontbinding

1. Dethon is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

2. De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

3. Na het sluiten van de overeenkomst Dethon ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voorzover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

4. De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

5. Dethon behoudt zich het recht voor om leveringen op te schorten indien de betalingstermijn van eerdere en nog niet betaalde leveringen is overschreden.

6. Voorts is Dethon bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dethon op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Dethon de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7. Dethon behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Dethon aan de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de wederpartij gehouden deze zaken binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien de wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder punt 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Dethon het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de wederpartij te verhalen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Indien Dethon aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

2. Indien Dethon aansprakelijk is voor directe schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans tot maximaal tweemaal het factuurbedrag dat betrekking heeft op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, een en ander met dien verstande dat de aansprakelijkheid voor directe schade te allen tijde is beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Dethon te verstrekken uitkering.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dethon aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Dethon toegerekend kan worden.

c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Dethon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 9 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe ge-hinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dethon geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dethon niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Dethon worden daaronder begrepen.

3. Dethon heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dethon zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel Dethon ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dethon gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 10 Vrijwaringen

1. De wederpartij vrijwaart Dethon voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien de wederpartij aan Dethon informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Dethon gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Dethon zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Dethon niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 12 Geschillen

1. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14 Vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 9/2005. Tevens zijn deze voorwaarden vermeld op www.dethon.nl

HOOFDSTUK 2 DIENSTVERLENING

Artikel 15 Uitvoering van de overeenkomst

1. Dethon zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dethon het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dethon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dethon worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dethon zijn verstrekt, heeft Dethon het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

4. Dethon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dethon is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dethon kenbaar behoorde te zijn.

5. De wederpartij vrijwaart Dethon voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.

Artikel 16 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dethon zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Dethon de wederpartij hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Dethon daarbij aangeven in hoeverre de wij-ziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal Dethon geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Dethon kunnen worden toegerekend.

Artikel 17 Uitvoeringstermijn

1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij Dethon derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 18 Vergoeding

1. De vergoeding is exclusief BTW.

2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

3. De prijzen van Dethon zijn gebaseerd op de huidige materiaalprijzen en lonen. Indien in één van deze factoren een wijziging ontstaat behoudt Dethon zicht het recht voor de prijzen in onderling overleg aan te passen.

4. Bovendien mag Dethon het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Dethon, dat in redelijkheid niet van Dethon mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

5. Dethon zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Dethon zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 19 Onderzoek, klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Dethon. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dethon in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Dethon de werkzaamheden alsnog verrichten zoals over-eengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Dethon slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.

HOOFDSTUK 3 VERKOOP

Artikel 20 Monsters en modellen

1. Is aan de wederpartij een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoor-den, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 21 Levering

1. Levering geschiedt af werkplaats / magazijn van Dethon.

2. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Dethon deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

3. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Dethon gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.

4. Indien de zaken worden bezorgd is Dethon gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

5. Indien Dethon gegevens behoeft van de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de wederpartij deze aan Dethon ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien Dethon een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Dethon schriftelijk in gebreke te stellen.

7. Dethon is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Dethon is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Dethon de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 22 Onderzoek, klachten

1. De wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Dethon te worden gemeld. Niet zichtbare tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.

3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Dethon op de wijze zoals door Dethon aangegeven.

Artikel 23 Opslag

1. Indien om welke reden ook de wederpartij niet in staat is de goederen op het overeenge-komen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Dethon, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de wederpartij de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de wederpartij bezorgd zijn.

2. De wederpartij is verplicht aan Dethon de opslagkosten volgens het bij Dethon gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 24 Garantie

1. Dethon garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de normen zoals opgenomen in de offerte of zoals anderszins schriftelijk is overeengekomen, tevens voldoen zij aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

2. De onder punt 1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de wederpartij van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Dethon.

3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Dethon de zaak binnen re-delijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, naar keuze van Dethon, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de wederpartij zich reeds nu de vervangen zaak aan Dethon te retourneren en de eigendom aan Dethon te verschaffen.

4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dethon, wijzigingen zijn aangebracht dan wel getracht aan te brengen aan de zaak of deze zijn aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

5. Indien de door Dethon geleverde zaak, of een onderdeel daarvan, een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 25 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en / of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 26 Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Dethon zich de rechten en bevoegdheden voor die Dethon toekomen op grond van intellectuele eigendomsrechten, waaronder de Auteurswet.

2. Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Dethon tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Dethon, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door Dethon eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dethon worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Dethon behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toege-nomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 27 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Dethon geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schet-sen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Dethon totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Dethon gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te ver-panden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Dethon zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door Dethon geleverde zaken, die krachtens het onder punt 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat Dethon zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Dethon of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Dethon zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

HOOFDSTUK 4 INKOOP

Artikel 28 Kwaliteit en omschrijving

1. Met inachtneming van hetgeen overigens in de inkooporder en bijbehorende bijlagen en een daarbij behorende technische specificatie is bepaald, dienen de te leveren goederen:

2. Met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met hetgeen in de inkooporder en bijbehorende bijlagen is vermeld.

3. De prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) te leveren, zoals in de in-kooporder en bijbehorende bijlagen omschreven.

4. Geheel geschikt te zijn voor het aan de wederpartij kenbaar gemaakte doel.

Artikel 29 Inspectie en beproeving

1. Vóór verzending zal de wederpartij, indien zulks bij de betrokken goederen gebruikelijk is, zorgvuldig onderzoeken en beproeven, of de goederen in overeenstemming zijn met hetgeen is overeengekomen. Indien Dethon dit verlangt, zal de wederpartij hem tijdig bericht zenden omtrent tijdstip en plaats van zo'n beproeving om hem in staat te stellen hierbij aanwezig te zijn.

2. Indien Dethon bij enig onderzoek of beproeving ingevolge het in het vorige lid bepaalde vaststelt, dat de te leveren goederen niet in overeenstemming zijn met de omschrijving in de inkooporder en bijbehorende bijlagen zal Dethon de wederpartij hieromtrent onverwijld inlichten. De wederpartij is dan gehouden, onverminderd het bepaalde in de artikelen 35 en 37, alle noodzakelijke maatregelen te treffen om alsnog aan de in de inkooporder en bijbehorende bijlagen gegeven technische specificatie en aan de bepalingen van de koopovereenkomst te kunnen voldoen.

Artikel 30 Verpakking en verzending

1. De goederen moeten behoorlijk verpakt (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze beveiligd worden, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De wederpartij zal zich ten genoegen van Dethon voldoende verzekeren tegen redelijkerwijze aanwezig te achten risico's gedurende het transport.

2. De goederen zullen door de wederpartij bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de inkooporder en bijbehorende bijlagen is bepaald of naderhand is overeengekomen.

3. Wanneer de wederpartij voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is Dethon verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door de wederpartij opgegeven adres, bij gebreke waarvan Dethon aan de wederpartij schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 31 Opslag

1. Indien om welke reden ook Dethon niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de wederpartij, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van Dethon de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij Dethon bezorgd zijn.

2. Dethon is verplicht aan de wederpartij de opslagkosten volgens het bij de wederpartij ge-bruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 32 Eigendomsovergang en risico

1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal het eigendom van en het risico voor de goederen op Dethon overgaan bij aflevering.

2. Als de wederpartij op verzoek van Dethon overeenkomstig het bepaalde in artikel 32 de verzending uitstelt, zal het eigendom der goederen op Dethon overgaan op de datum, die daartoe nader tussen hen wordt overeengekomen en is de wederpartij gehouden vanaf die datum de goederen als kenbaar eigendom van Dethon afzonderlijk op te slaan. De goederen zullen niettemin alsdan voor risico van de wederpartij als houder van de goederen blijven, totdat de goederen bij Dethon zijn bezorgd op de in artikel 31 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

Artikel 33 Eigendommen van Dethon

1. Alle modellen, platen, films, tekeningen, foto's, stempels, andere beeld-, geluids- en infor-matiedragers of andere hulpmiddelen, door Dethon ter beschikking van de wederpartij gesteld dan wel door de wederpartij voor en op aanwijzing en kosten van Dethon gemaakt of aangeschaft, zullen eigendom blijven respectievelijk worden van Dethon.

2. De wederpartij zal dergelijke hulpmiddelen in goede staat houden en tegen brand en diefstal verzekeren en verzekerd houden, zolang zij onder zijn opzicht zijn.

3. De wederpartij zal deze hulpmiddelen op eerste aanvraag in goede staat aan Dethon ter be-schikking stellen. Dethon is dan evenwel aansprakelijk voor eventuele door de wederpartij te lijden vertragingsschade.

4. Indien de wederpartij de hulpmiddelen niet, niet volledig of beschadigd aan Dethon teruggeeft, hetzij ten tijde van het overeengekomen leveringstijdstip hetzij op het in lid 3 bedoelde tijdstip, is de wederpartij jegens Dethon een schadevergoeding verschuldigd. Dethon is bevoegd deze schadevergoeding in mindering te brengen op de door hem te betalen koopsom.

5. Het is de wederpartij niet toegestaan de hulpmiddelen te gebruiken voor een ander doel dan het ter aflevering gereed maken van de goederen, bestemd voor Dethon; het is hem evenmin toegestaan deze hulpmiddelen ter beschikking van derden te stellen.

6. De wederpartij is verplicht maatregelen te nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle door Dethon ter beschikking gestelde gegevens, inlichtingen en alle overige in lid 1 bedoelde hulpmiddelen.

Artikel 34 Levering

1. De wederpartij zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat respectievelijk die bepaald is in de inkooporder en bijbehorende bijlagen. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de wederpartij de inkooporder en bijbehorende bijlagen heeft bevestigd of - indien dat later is - op de datum, waarop Dethon de wederpartij in het bezit heeft gesteld van door hem te verstrekken inlichtingen, tekeningen, modellen, films, materialen of hulpmiddelen, die de wederpartij nodig heeft om met de uitvoering van de inkooporder en bijbehorende bijlagen te kunnen beginnen.

2. Zodra de wederpartij weet of verwacht, dat de goederen niet op tijd geleverd zullen kunnen worden, zal hij Dethon daarvan onverwijld verwittigen. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade, die Dethon lijdt door de vertraging alsmede door te late aanmelding van (waarschijnlijke) vertraging.

Artikel 35 Montage

1. Indien blijkens de inkooporder en bijbehorende bijlagen de goederen door de wederpartij op de door Dethon aangewezen plaats of plaatsen moeten worden gemonteerd, zal de wederpartij ten tijde van de aflevering zorg dragen voor het ter beschikking stellen van voldoende deskundig personeel.

2. In het in lid 1 bedoelde geval zal na montage in aanwezigheid van Dethon en van de we-derpartij respectievelijk hun vertegenwoordigers een beproeving plaatsvinden. De wederpartij verbindt zich deskundig personeel ter beschikking te blijven stellen, totdat de beproeving tot een voor beide partijen bevredigend resultaat heeft geleid.

Artikel 36 Beproeving en afkeuring

1. Voorzover niet reeds tijdens of na de vervaardiging ingevolge artikel 30 of na de montage ingevolge artikel 36 een voldoende beproeving heeft plaatsgevonden, is Dethon verplicht om goederen, waarvan de technische aard een beproeving wenselijk of noodzakelijk maakt, binnen één week na aflevering te beproeven of te doen beproeven. Dethon is verplicht de wederpartij in de gelegenheid te stellen bij deze beproeving aanwezig te zijn.

2. Indien bij de beproeving gebreken blijken, is de wederpartij verplicht deze zo spoedig mogelijk te doen herstellen.

3. Indien een herstel van de gebreken niet mogelijk is, of, gelet op de daaraan te besteden tijd en kosten, niet verantwoord is, is Dethon bevoegd de goederen af te keuren.

4. Het in de vorige leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op goederen, die niet beproefd behoeven te worden, doch waarvan bij aflevering blijkt, dat deze geheel of ten dele niet in overeenstemming zijn met de bepalingen en specificaties van de inkooporder en bijbehorende bijlagen.

5. Dethon verwittigt de wederpartij onmiddellijk van de afkeuring. Indien partijen vervolgens geen overeenstemming bereiken omtrent de levering van vervangende goederen, is Dethon bevoegd de koopovereenkomst na een ingebrekestelling met een termijn van twee weken zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

6. Dethon is verplicht na ontbinding de reeds geleverde goederen zo spoedig mogelijk voor rekening en risico van de wederpartij terug te zenden naar de door de wederpartij op te geven plaats. Door deze teruglevering gaat het eigendom van reeds geleverde goederen weer op de wederpartij over.

Artikel 37 Garantie

1. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan en door de goederen, optredende tijdens de in de inkooporder en bijbehorende bijlagen vermelde garantieperiode, tenzij de schade een gevolg is van een door Dethon gemaakte ontwerpfout of van een door Dethon bij het gebruik en de bediening gemaakte fout.

2. Ter voldoening aan zijn aansprakelijkheidsverplichtingen is de wederpartij verplicht de goederen of de gebrekkige onderdelen ervan binnen een redelijke termijn kosteloos te herstellen of door nieuwe te vervangen. Voor verdere schade blijft Dethon aansprakelijk.

Artikel 38 Schade of verlies door of tijdens vervoer

1. De wederpartij zal de goederen, die beschadigd of verloren zijn gegaan tijdens het vervoer, kosteloos herstellen of vervangen, mits Dethon daarvan schriftelijk bericht zendt aan de we-derpartij binnen een zodanige termijn, dat de wederpartij in staat gesteld wordt te voldoen aan de desbetreffende transportvoorwaarden van de vervoerder, of, als de wederpartij met zijn eigen vervoermiddelen aflevert, binnen een redelijke termijn.

Artikel 39 Prijs en betaling

1. De koopprijs omvat, tenzij het tegendeel is overeengekomen, de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door Dethon aangewezen, en voorts de eventuele kosten van montage en instructie, als hiervoor in artikel 36 bepaald.

2. Dethon is bevoegd de door hem verschuldigde koopsom te verrekenen met de door de we-derpartij verschuldigde bedragen krachtens deze algemene voorwaarden.

Artikel 40 Wettelijke vereisten

1. De wederpartij waarborgt dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de inkooporder en bijbehorende bijlagen geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en / of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.

Artikel 41 Inbreuken op octrooien enz.

1. De wederpartij zal Dethon vrijwaren tegen aanspraken van derden wegens door derden ge-pretendeerde inbreuken op hun toekomende octrooien of modellen bij de vervaardiging, de reparatie of het gebruik van de geleverde goederen.

2. Indien op het ontwerp voor de geleverde goederen enig octrooi of licentie ten name van de wederpartij rust, wordt Dethon, die tot reparatie overgaat of doet overgaan, niet geacht enige inbreuk te plegen op dit octrooi of licentie.

3. Indien op het ontwerp voor de geleverde goederen enig octrooi of licentie ten name van Dethon rust, is het bepaalde in artikel 34 lid 5 van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 5 DETACHERING

Artikel 42 Definities

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Gedetacheerde: De medewerker in dienst van Dethon die op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening op een werkplek bij de inlener werkzaamheden verricht.

Inlener: Iedere natuurlijke – of rechtspersoon, die van Dethon de onder 1 bedoelde gedetacheerde inleent.

Detachering: Het, tegen een overeengekomen vergoeding, voor (on)bepaalde tijd bij de inlener werkzaamheden verrichten door een medewerker van Dethon, waarbij de werkinhoudelijke begeleiding van een gedetacheerde wordt overgedragen aan de inlener.

Detacheringovereenkomst: De overeenkomst, die wordt aangegaan tussen de inlener en Dethon, waarbij wordt overeengekomen, dat de gedetacheerde en medewerker van Dethon werkzaamheden zal verrichten ten behoeve van de inlener tegen betaling van een overeengekomen tarief.

Begeleider: Medewerker vanuit de organisatie van de inlener die verantwoordelijk is voor de werkinhoudelijke begeleiding van de gedetacheerde.

Jobcoach: Medewerker vanuit Dethon die verantwoordelijk is voor de sociale en medische begeleiding van de gedetacheerde.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringen, die door Dethon tot stand worden gebracht bij een inlener. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig, indien zij door Dethon schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 43 Dienstverband

1. De gedetacheerde heeft een dienstverband bij Dethon op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening en de daarop gebaseerde regelgeving. Voor hem/haar gelden de krachtens deze wet geldende arbeidsvoorwaarden.

2. De gemiddelde arbeidstijd in uren van de gedetacheerde per week dient te worden ingeroosterd op de in de detacheringovereenkomst vastgelegde werktijden en werkdagen.

3. De werkzaamheden zullen worden verricht op maandag t/m vrijdag. Per dag wordt er maximaal 8 uur gewerkt. In het weekend en op avonden en feestdagen zijn gedetacheerden vanuit Dethon volgens de CAO vrij en wanneer op genoemde tijden wordt gewerkt, zal een overwerktarief worden doorberekend, volgens de CAO Wsw.

4. Voordat de inlener de gedetacheerde inzet voor overwerk, wordt er overlegd met Dethon Arbeidsintegratie.

5. Een parttime detachering dient ingepland te worden in de periode van maandag t/m vrijdag, tenzij anders overeengekomen.

6. De inlener draagt zorg voor tijdige toezending van de door de inlener en gedetacheerde getekende werkbriefjes aan Dethon.

Artikel 44 Personeelsbegeleiding door Dethon

1. De persoonsgerichte sociale- en medische begeleiding behoort tot de verantwoordelijkheden van Dethon. De inlener stelt de gedetacheerde in staat hiervan gebruik te maken.

2. De inlener stelt de jobcoach in de gelegenheid contact te onderhouden met de begeleider en de gedetacheerde.

3. Na vier weken vindt er een voortgangsgesprek plaats tussen de verschillende partijen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 45 Personeelsbegeleiding door inlener

1. In een gesprek voorafgaand aan de detachering maken de gedetacheerde en de begeleider kennis. Vervolgens geeft de begeleider de gedetacheerde uitleg over de te verrichten werkzaamheden en verstrekt andere relevante informatie over het bedrijf. Hierbij is de jobcoach aanwezig.

2. De begeleider zorgt voor een zorgvuldige introductie – en inwerkperiode.

3. De begeleider verstrekt de nodige veiligheidsmiddelen, bedrijfskleding etc., tenzij anders in offerte is overeengekomen.

4. De begeleider geeft (bege-)leiding aan de gedetacheerde, rekening houden met de capaciteiten en beperkingen van de gedetacheerde.

5. Bij structurele wijzigingen in de werkzaamheden van de gedetacheerde stelt de begeleider Dethon hier tijdig van op de hoogte.

Artikel 46 Duur detachering

1. De duur van de detachering en de eventuele proefplaatsing worden vastgelegd in de detacheringovereenkomst.

2. Beëindiging van de detachering is mogelijk na overleg tussen gedetacheerde, Dethon en de inlener.

3. Beëindiging van de detachering vindt in principe plaats per de in de detacheringsovereenkomst genoemde datum.

4. Bij beëindiging van de detachering door de inlener dient een opzegtermijn van twee maanden in acht genomen te worden, tenzij in offerte anders wordt overeengekomen.

Artikel 47 Afwezigheid

1. Bij verlof, ziekte en andere redenen van afwezigheid wordt geen vervanging geregeld, tenzij op nadrukkelijk verzoek en Dethon hierin kan voorzien.

2. Vakantie en verlofdagen worden tijdig door de inlener geregeld in overleg met Dethon.

3. Ziek- en herstelmeldingen dienen door de gedetacheerde zowel bij de inlener als bij Dethon zo spoedig mogelijk worden doorgegeven, doch uiterlijk voor 9.30 uur van de eerste ziektedag.

Artikel 48 Scholings- en ontwikkelingsactiviteiten

1. Indien er zich mogelijkheden of kansen voordoen voor scholing – en ontwikkeling van de gedetacheerde stelt de begeleider de jobcoach hiervan in kennis.

Artikel 49 Disciplinaire aangelegenheden

1. Bij disfunctioneren, afwezigheid zonder bericht van de gedetacheerde, e.d. dient de inlener dit te melden bij Dethon. Wanneer het in dringende gevallen noodzakelijk is dat de gedetacheerde van het werk wordt weggezonden, kan de inlener hiertoe overgaan.

2. De inlener dient de gedetacheerde aan te geven zich direct te gaan melden bij Dethon, na de gedetacheerde de reden van verwijdering te hebben medegedeeld. Tevens meldt de inlener het voorgevallene direct bij Dethon. Bij een dergelijke verwijdering dient de inlener vervolgens schriftelijk verslag uit te brengen aan Dethon.

Artikel 50 Overname

1. De gedetacheerde behoudt te allen tijde het recht zijn arbeidsovereenkomst met Dethon te beëindigen en bij de inlener in dienst te treden. De gedetacheerde zal voorafgaand aan de overname eerst door Dethon worden ingelicht over de consequenties van de overname.

Artikel 51 Financiële bepalingen

1. Verlof en ziekte-uren zullen niet in rekening worden gebracht.

2. De loonbetaling aan de gedetacheerde, alsmede de afdracht van loonheffing, pensioenpremies en sociale premies behoort tot de verantwoordelijkheid van Dethon.

3. Bij een proefplaatsing worden de uren in rekening gebracht aan de inlener, tenzij anders overeengekomen.

4. In geval van een functieverandering zal Dethon het aan de inlener in rekening gebrachte uurtarief herzien worden. Van wijzigingen wordt de inlener echter van tevoren schriftelijk in kennis gesteld.

5. Dethon behoudt zich het recht bij een ander contract nieuwe tarieven aan te houden.

6. Alle overige onkosten zoals reiskosten (anders dan woon-werkverkeer), kosten werkkleding en andere kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk, zijn direct voor rekening van de inlener, tenzij in offerte anders overeengekomen.

7. Indien een detacheringovereenkomst met directe ingang eindigt op grond van ontslagname of overlijden van de gedetacheerde, kan eventuele daaruit ontstane schade niet op Dethon worden verhaald.

Artikel 52 Arbeidsomstandigheden

1. De inlener dient zich te gedragen zoals een goed werkgever betaamt. Voor de gedetacheerde betekent dit, dat hij/zij zoveel mogelijk wordt behandeld volgens het personeels- en arbeidsomstandighedenbeleid van de inlener.

2. Op de inlener ligt de wettelijke verplichting de nodige zorg aan te wenden, zodat de gedetacheerde ten gevolge van zijn werkzaamheden geen schade aan zijn persoon of goed lijdt en alle maatregelen treft om veiligheid, welzijn en gezondheid te waarborgen. Voor zover mogelijk verstrekt Dethon de gedetacheerde informatie over, voor zover van toepassing, de op de detacheringplaats geldende bedrijfsvoorschriften m.b.t. veiligheid, welzijn en gezondheid. De begeleider vult mogelijk nog ontbrekende informatie aan in het kennismakingsgesprek en tijdens de introductie.

3. De begeleider ziet erop toe, dat de voor de inlener geldende bedrijfsvoorschriften volgens de Arbo-wet door de gedetacheerde worden nageleefd.

4. Ongevallen en bijna - ongevallen die plaatsvinden tijdens de werkzaamheden van de gedetacheerde, dienen geregistreerd te worden en onmiddellijk te worden doorgegeven aan Dethon.

Artikel 53 Aansprakelijkheid

1. Op grond van artikel 170, lid 1, boek 6 van het Nieuw Wetboek en de Arbeidsomstandigheden Wet, artikel 1, sub A, is de inlener aansprakelijk voor allen die onder haar toezicht werken. De inlener verplicht zich zorgvuldig toezicht te houden op de activiteiten van de gedetacheerde in het kader van de detacheringovereenkomst.

2. Dethon is niet aansprakelijk voor schade, die de gedetacheerde overkomt aan persoon of goed, in de uitoefening van de voor de inlener verrichtte werkzaamheden. De inlener vrijwaart Dethon gaaf en onvoorwaardelijk voor alle aanspraken van gedetacheerde of derden aan of door gedetacheerde toegebrachte schade, van welke aard en omvang ook.

3. De opdrachtgever is gehouden tot het vergoeden van schade, die gedetacheerde overkomt in de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

4. Dethon draagt generlei aansprakelijkheid, op welke grond dan ook, voor schade en verliezen, die een gedetacheerde uit handelen en/of nalaten mocht veroorzaken aan derden of aan de inlener.

5. Dethon is niet aansprakelijk voor eventuele verbintenissen en verplichtingen, die de gedetacheerde mocht hebben aangegaan, of welke op andere wijze voor hem/haar zijn ontstaan jegens de inlener, als dan niet met diens toestemming, of jegens welke derde ook.

6. Idien de opdrachtgever verkiest om tegen voornoemde risico’s een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, kunnen de kosten hiervan niet worden verhaald op Dethon.

Artikel 54 Overige bepalingen

1. Het is de inlener niet toegestaan een door hem ingeleende gedetacheerde zelf ter beschikking te stellen aan derden, tenzij nadrukkelijk met Dethon overeengekomen.

2. Op de voorwaarden en de detacheringovereenkomst zijn de bepalingen bij of krachtens de Wet Sociale Werkvoorziening en de regelgeving van Dethon van toepassing.

3. Dethon behoudt zich het recht voor om in geval van fusie of overname van de inlener met onmiddellijke ingang de detachering te beëindigen zonder dat dit op enigerlei wijze financiële consequenties voor Dethon zal hebben.

4. De inlener biedt de gedetacheerde de gelegenheid om die activiteiten te ondernemen, die nodig zijn voor zijn/haar taak als lid van een overlegorgaan binnen Dethon of van een vakbond, een en ander in overeenstemming met de CAO voor de SW.